Kto płaci podatek od umowy zlecenie

Płatnikami podatku dochodowego stają się osoby, które zawierają umowy zlecenia i określone umowy o pracę. W konsekwencji są zobowiązani do pobierania zaliczek na podatek i przekazywania ich do właściwych urzędów skarbowych.

Strona akceptująca umowę zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz mocodawcy. Z kolei poprzez określoną umowę o pracę przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej pracy, a klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, art. 176 z późn. zm., dalej ustawa PIT) rozróżnia źródła dochodów, sposoby opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł, a także obowiązki podatników w zakresie naliczania , pobieranie i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy. Za dochody z działalności prowadzonej osobiście, o której mowa w art. 1. 10 sekund 1 pkt 2, uważa się m.in. dochód z osobistego świadczenia usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskany wyłącznie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnikami zaliczek na podatek dochodowy pochodzących m.in. z tytułu umowy zlecenia lub wykonywania określonej pracy są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i ich jednostki. jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące wpłat na ten rachunek

Obowiązki podatników od dochodów w związku z umowami zawartymi na zlecenie lub o dzieło określone są w art. 41 ustawy o PIT. Artykuł ten dotyczy zarówno poboru zaliczek na podatek przez podatników, jak i poboru podatku dochodowego według stałej stawki przez podatników.

Kto płaci podatek od umowy zlecenie? Obowiązki przedsiębiorcy

Zgodnie z jego treścią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące płatności na rzecz podmiotów wskazanych w art. 3 sekundy 1, za czynności, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, są obowiązani jako podatnicy pobierać z góry podatek dochodowy. Zaliczki pobierane są w wysokości 18% należności pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów. Należną kwotę pomniejsza się również o składki pobrane przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Od zaliczki można odliczyć składki pobierane przez płatnika na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

 

Może Ci się również spodoba