Wdrażanie narzędzi Lean Management

Lean Management jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Według niej kierowanie firmą musi być dostosowane do warunków panujących na rynku. Dokonać tego można poprzez wprowadzanie zmian, ulepszeń i przekształceń w obszarach: działalności firmy, jej organizacji i struktury.

Lean Management jest również bardzo popularną i skuteczną strategią zarządzania przedsiębiorstwem szczególnie w okresie restrukturyzacji. Szkolenie Lean management to nowoczesna forma podnoszenia jakości pracy w przedsiębiorstwie. Zapewnia opanowanie technik i narzędzi tej koncepcji oraz wsparcie przy praktycznym wdrażaniu tej metody zarządzania.

Cechy koncepcji Lean Management

Strategia Lean management stawia na:

– elastyczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

– rozwój kadry pracowniczej, poprzez szkolenie Lean Management wzrasta poziom wykształcenia, stopień umiejętności i motywacji pracowników do pracy

– zespoły zadaniowe pracujące nad określonym problemem w pracy

– określanie podziału odpowiedzialności za realizację zadań

Koncepcja zarządzania Lean Management najlepiej sprawdza się w obszarach produkcji, zbytu i zaopatrzenia, w sektorze usług, logistyki i budownictwa. Jej celem jest optymalna organizacja procesów w przedsiębiorstwie i wyeliminowanie marnotrawstwa np. przestoje, nadprodukcja, nadmierne zapasy i magazynowanie.

Narzędzia Lean Management

Podstawowymi narzędziami metodyki zarządzania Lean Management są:

Mapowanie strumienia wartości (VSM)

Technika służąca do analizy przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji, które są istotne przy tworzeniu wartości dodanej do produktu lub usługi. Jej celem jest ustalenie, gdzie dochodzi do strat, marnotrawstwa oraz w jaki sposób te niedogodności wyeliminować.

5S

To zbiór technik, których zadaniem jest zadbanie o miejsce pracy poprzez jej uporządkowanie i zorganizowanie (sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina). Zastosowanie tych metod pozwala na zwiększenie wydajności i stabilności procesów produkcyjnych.

Całościowe utrzymanie ruchu (TPM)

Głównym zadaniem tego narzędzia jest sprawdzenie stopnia wykorzystania maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie oraz doprowadzenie do maksymalnej ich efektywności. Celem jest osiągnięcie poziomu trzech zer: zero wypadków przy pracy, zero braków, zero awarii.

Poka yoke

To metoda zapobiegania defektom pochodzącym z pomyłek oraz nieumyślnych błędów. Celem tej strategii jest optymalizacja przebiegu procesu produkcyjnego i wychwycenie błędów, które są po diagnozie usunięte.

Kaizen

To narzędzie lean management ma na celu zaangażowanie wszystkich pracowników firmy na rzecz udoskonalania pracy i jej procesów. Poprzez dokonywanie drobnych ulepszeń poprawia się praca w całej organizacji.

Kanban

Metoda polegająca na takim organizowaniu produkcji, aby każda jednostka organizacyjna wyprodukowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. Zalety tej techniki dają możliwość pełnej kontroli na wszystkich etapach produkcji, terminowość wykonania i krótki czas przetwarzania.

Six sigma

Narzędzie służy do ograniczania kosztów i poprawy jakości produkcji poprzez zastosowanie narzędzi statystycznych. Polega na zebraniu danych, które posłużą w kolejnym etapie pracy do osiągnięcia jak najwyższej jakości. Zakłada identyfikację pomyłek i błędów, zanim się pojawią’

Zarządzanie wizualne

Jest istotnym narzędziem Lean management. Służy do prezentowania w czytelny, przejrzysty i obrazowy sposób informacji dotyczących poszczególnych etapów produkcji i związanych z nimi procesów.

Lean management jest metodyką zarządzania przedsiębiorstwem, która stawia na współpracę i zaangażowanie wszystkich uczestników organizacji. Efektem tych działań ma być wysoka jakość produktu, maksymalny poziom wydajności pracy oraz wyeliminowanie marnotrawstwa.

Lean Management tworzy wysoką jakość kultury pracy. Sprawia, że wszyscy pracownicy dążą do podniesienia poziomu jej efektywności. Lean Management zapewnia sprawną organizację i zarządzanie firmą. Daje gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych wyników ekonomicznych, w postaci zminimalizowania zapasów i kosztów produkcji, skrócenia cyklu realizacji produkcji oraz pozyskania nowych kontrahentów. Szkolenie Lean Management przygotowuje kadrę i pracowników do uzyskania takiego efektu.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą szkoleniową https://www.integra-lean.pl/

 

Może Ci się również spodoba